Redegjørelse etter åpenhetsloven

Sigurd Folland AS er tradisjonsrik produsent av saltet fisk. Selskapet er eid av norske aksjonærer og virksomheten drives fra egne kontorer på Averøy.

Selskapet ledes av et styre med fire personer og en daglig leder. En av eierne er aktiv i daglig drift.

Sigurd Folland AS kjøper fisk fra norske leverandører som alle er erfarne, seriøse og ansvarlige sjømatvirksomheter. Sigurd Folland AS er sertifisert til salg av produkter med MSC – godkjenning.

Vår kundebase består i hovedsak av importører, produsenter og lokale distributører. Vi eksporterer til mange land i Europa, hovedsakelig Italia, Spania og Hellas. I tillegg selger vi til flere produsenter og grossister i Norge.

Sigurd Folland AS er opptatt av å bidra til ansvarlig næringsliv. Åpenhetsloven har som formål å fremme sikring av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i næringslivet. Sigurd Folland AS har en aktsomhetsplikt etter åpenhetsloven til å utføre risikovurderinger, vurdere tiltak for avhjelpe negativ påvirkning og sikre gjenoppretting der det er påkrevd. Åpenhetsloven bygger på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Kravene kan deles i seks delforpliktelser;

1 Forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer
Prosedyrer for løpende kartlegging og risikovurdering, tiltak, kommunikasjon og gjenoppretting er innarbeidet i våre retningslinjer, og vedtatt i styret. Det er avsatt én dedikert ressurs innad i Sigurd Folland AS til å håndtere våre forpliktelser i henhold til åpenhetsloven i det daglige med løpende vurdering og oppfølging av leverandører og samarbeidspartnere. Daglig leder har det overordnede ansvaret for etterlevelse.

2 Kartlegge og vurdere risiko
Sigurd Folland AS har kartlagt risiko ved egen virksomhet med gjennomgang arbeids-/hviletid, lønn, trakassering, innleie, varslervern m.m. Risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold er vurdert som lav.

Vi kartlegger løpende alle våre leverandører og forretningspartnere, og har utarbeidet metodikk for kartlegging, og for fremtiden å vurdere nye samarbeidspartnere. Sigurd Folland AS har lagt til grunn at våre forpliktelser etter åpenhetsloven knytter seg til leverandørkjeden fra råvare til vårt salgsprodukt. Dette følger av lovens forarbeider hvor det står at leverandørkjeden kan være både underleverandører og forretningspartnere av disse «så lenge deres innsatsfaktorer inngår i virksomhetens (dvs. pliktsubjektets) produksjon». Det avgrenses derfor mot senere salgsledd.

Vi utfører løpende risikovurderinger knyttet til risiko for negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter, anstendig arbeidsforhold, miljø og bærekraft.

Både fiskeri og transport er bransjer som generelt anses å ha risiko for uanstendige arbeidsforhold, men risikoen vurderes som alminnelig for fangst fra trål, line og snurrevad fra norske fartøyer. Våre leverandører og forretningspartnere er i hovedsak norske, noe som senker risikoen for menneskerettighetsbrudd betraktelig.

Vi har ikke avdekket konkrete forhold i strid med anstendige arbeidsforhold, men vi har indikasjoner på at det foreligger betydelig risiko særlig ved leverandører av transporttjenester som opererer med flere utenlandske underleverandører.

3 Iverksette tiltak
I de tilfeller vi er usikre på om våre leverandører og forretningspartnere overholder grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold stilles det krav til redegjørelse og dokumentasjon. Mangel på tilfredsstillende dokumentasjon vil gi reaksjoner fra Sigurd Folland AS. Vårt mål er å løse slike situasjoner ved samhandling med leverandøren eller forretningspartneren, ved å oppfordre til å minimere risikoen, legge om praksis og gjenopprette eventuelle brudd. I ytterste konsekvens vil alvorlige menneskerettighetsbrudd hos våre leverandører eller forretningspartnere kunne føre til terminering av kontrakt med Sigurd Folland AS.

4 Oppfølging
Der det er nødvendig følger vi opp våre leverandører løpende, for å sikre at faktisk eller potensiell negativ påvirkning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold blir minimert. Avvik og resultater blir loggført.

5 Kommunisere med interessenter
Sigurd Folland AS er opptatt av å kommunisere og å være transparent i vår praksis. Spørsmål angående våre aktsomhetsvurderinger kan rettes til post@sigurdfolland.no. Vi besvarer henvendelsene løpende, og senest innen tre uker.

6 Samarbeid om gjenoppretting
I de tilfeller negativ påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold blir avdekket i vår leverandørkjede eller hos forretnings, vil vi i samarbeid med leverandørene forsøke å kompensere for skader som har oppstått som følge av vår påvirkning. Ingen skader har blitt avdekket på nåværende tidspunkt.

Vedtatt av styret i Sigurd Folland AS 29.12.2023